REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO P.H. MILAMAR


                               ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE


1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu

P.H. Milamar oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin
zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U.2014.827 ze zm.).


2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.


3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu P.H. Milamar i udostępniany jest nieodpłatnie
także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób,
który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).


4. Podstawowe definicje:


– Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego
– Sprzedawca lub Usługodawca: [P.H. Milamar Mirella Stefańska, ul. Minikowo 22/11, 89-122 Minikowo,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H. Milamar Mirella Stefańska, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5581238029, Regon: 340766233;
– Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności
prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca
We własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze
Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak
Oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
– Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu),
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
– Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Klienta za pośrednictwem Serwisu;
– Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem internetowym www.milamar.pl;
– Konto -Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta,
zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane
przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
– Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
– Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta
Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
– Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia
– Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji
technicznej;
– Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę
za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej
Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a,
zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie

 

                               ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE


1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera
umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty
elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru)
następuje poza internetem;


2) newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta,
wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Serwisie, w tym nowościach lub
promocjach w Sklepie;


3) opiniowanie, polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu
indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta w szczególności dotyczących Towarów.


2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.


3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych
urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym
przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty
elektronicznej.


4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam,
wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.


6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez
internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez
opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług
drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń
stron.


7. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

                                     ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE


1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności:


1) Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym
zapewnia, aby dane te były:


a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.


2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.


2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z
dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).


3. Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania,
prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.


4. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym
podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.


5. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy
zawartej z Klientem, w tym w razie korzystania z płatności elektronicznych - wybranemu podmiotowi
obsługującemu płatności w Sklepie.

 

                                        ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

                                                                § 1 Konto.


1. Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:
Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na
adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie
link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty
elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu
udostępniane. Konto umożliwia Klientowi modyfikację danych, sprawdzanie Zamówień oraz historii
Zamówień. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta na stronie internetowej Sklepu poprzez
przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną.


2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie
Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.


3. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania
do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: milamar@milamar.pl lub też pisemnie na adres
Sprzedawcy.
                                                            § 2. Newsletter


1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.


2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty
elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych
osobowych, przekazywania informacji handlowych.


3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.


4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do
Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: milamar@milamar.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy.


                                                             § 3. Opinie


1. Sprzedawca umożliwia Klientom na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii)
Klienta w szczególności dotyczących Towarów.


2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.


4. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.


5. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Sklepie.


                                            ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ
                                                     § 1. Towary


1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.


2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.


3. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym
zakresie znajduje się przy opisie Towaru.


                                                      § 2. Zamówienia i ich realizacja


1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.


2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu lub bez
rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy).


3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze
stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.


4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu,
przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i
plików cookies.


5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane
w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.


6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego
„Potwierdzam Zamówienie”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail
potwierdzenie Zamówienia.


7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi od 4 do 7 dni roboczych chyba że strony
ustalą inaczej lub towar jest w chwili złożenia zamówienia niedostępny.

                                                                         § 3. Płatności


1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają
podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru
podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.


2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne
koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy
Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania    Zamówienia.


3. Klient może wybrać formę płatności:


1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien
wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po
zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;
2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności przelew bankowy - zapłata przed wysyłką Towaru
(przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu
przelew bankowy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie
płatności bankowej;
3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność
bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Realizacja
zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.
4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze
Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.


4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi.


5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym
terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze
zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie
będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.


                                                                    § 4. Dostawa


1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.


2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego
według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać
dostarczana w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy
kurierskiej - w ciągu 5 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.


3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje
obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


                                              § 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta


1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.


2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj.
dokonania zapłaty i odbioru Towaru.


3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych
gwarancji finansowych.


4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23
sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).


                                               ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z
Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz
Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta

z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez
Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez
Konsumenta.


2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.


3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), na
następujących zasadach:


a) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową,
jeżeli:


i) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;


ii) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;


iii) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu
umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;


iv) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.


c) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem
osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub
orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za
istnienie prawa;


d) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.


e) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w
chwili zawarcia umowy;


f) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się,
że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;


g) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest
używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;


h) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:


i) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo
wadę usunie;


ii) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym
przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od
wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie
narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;


i) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w
umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.


                                  ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie
pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na
adres: milamar@milamar.pl


2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie
także dokumentację fotograficzną.


3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie
ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem
Konsumenta, o którym mowa w rozdziale 6 Regulaminu.


5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:


1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute


resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/;
2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub sądem
polubownym;


3) możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego z udziałem niezależnego mediatora.


                                      ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w
przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).


2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.


3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia,
dostępnym na stronie Sklepu.


4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę
utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a
których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na
rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej
naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;
9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych
przez niego dodatkowych kosztów.


7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym
opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść
lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.


10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.


                                         ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.


2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.milamar.pl
stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności
intelektualnej.


3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe,
hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy,
producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie,
przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.milama.pl bez zgody właściciela jest
zabronione.


                                        ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według
siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem
będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny
dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

Masz prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto zgodnie z nowymi przepisami masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Ponadto możesz w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania z uwzględnieniem terminów wynikających z konieczności zapewnienia możliwości egzekwowania powszechnie obowiązujących praw i obowiązków dot. świadczenia usług sprzedaży elektronicznej.